URI تایید اعتبار با

ای که می خواهید معتبر نمایید را، وارد نمایید (CSS یا تنها CSS دارای HTML) سند URI :

گزینه های بیشتر

تایید اعتبار با آپلود فایل

(CSS سندی که می خواهید معتبر نمایید را انتخاب کنید (تنها فایلهای :

گزینه های بیشتر

تایید اعتبار با ورودی مستقیم

ای را که می خواهید تایید اعتبار شود را وارد نمایید CSS :

گزینه های بیشتر

توجه: مورد استفاده معتبر باشد (X)HTML بررسی نمایید که  خودتان را تایید اعتبار نمایید، نخست باید (X)HTML جاسازی شده در یک سند CSS اگر بخواهید شیوه نامه ی .